Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. Straps&More, gevestigd te Emmen, KvKnummer 83652817, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
 2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
 3. Partijen zijn koper en verkoper samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koop overeenkomst tussen partijen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en levering van diensten of goederen door of namens verkoper.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3 – Betaling

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. 

In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en vooruitbetaling.

 1. Betaald de koper niet op tijd, dan is hij in gebreke, dan is de verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat 

koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 1. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van

de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoedingen voor buitengerechtelijke incassokosten.

 1. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper

onmiddellijk opeisbaar.

 1. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan

verkoper te betalen.

Artikel 4 – Aanbiedingen, offertes en prijs

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde 

termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 

 1. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij

partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 1. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor na bestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.
 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 2 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden

(herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.

 1. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.
 1. De consument kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.
 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate 

uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of jij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn

herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien

redelijkerwijs mogelijk – in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte

redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te

verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig 

aan. 

 1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering

daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 1. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover

vooraf schriftelijk in.

 1. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de 

Overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

 1. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of

Aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 – Oplevering en risico-overgang

 1. Zodra het gekochte door koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.

Artikel 8 – Onderzoek en Reclames 

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijk termijn te (doen)

onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn

overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels) verkeer gelden.

 1. Reclames met betrekking tot beschadigingen,  tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van 

aflevering van de goederen door de koper schriftelijk bij verkoper ingediend.

 1. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper recht om of te herstellen, of opnieuw te leveren, of om 

van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.

 1. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden

tegengeworpen. 

 1. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde

overeenkomst. 

 1. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd. 

Artikel 9 – Monsters en Modellen

 1. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te

leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel

daarmee zal overeenstemmen.

 1. Bij overeenkomsten ter zake van een ontroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen

eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoefte te beantwoorden.

Artikel 10 – Levering

 1. Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn. Dit houdt in dat alle kosten voor de koper zijn.
 1. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment

waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

 1. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is

verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van  koper op te slaan.

 1. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
 1. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze

gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.

 1. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijden van de termijn moet

koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.

 1. Verkoper is gerechtigd de zake in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen

zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.

Artikel 11 – Overmacht

 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet

aansprakelijk voor de koper geleden schadde.

 1. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst

geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden

verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, 

overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, 

transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.

 1. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering

van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.

 1. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen,

dan worden die verplichtingen opgeschort  zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde

situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 1. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Artikel 12 – Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij  uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van

andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3;83, tweede lid, Burgerlijk 

Wetboek.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud en retentierecht 

 1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken 

Prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terug nemen.

 1. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of op tijd worden voldaan, heeft de verkoper het recht on de werkzaamheden

op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval

niet aan de verkoper worden teruggeworpen. 

 1. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 2. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, 

ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage geven.

 1. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het

recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft voldaan.

 1. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.  

Artikel 14 – Aansprakelijkheid 

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt

tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt 

vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

 1. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de verkoper

of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 15 – Klachtplicht

 1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd 

mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat de verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.

 1. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

Artikel 16 – Garanties

 1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de 

overeenkomst beantwoord, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat de koper voornemens is ervan

te maken. Deze garantie geldt voor een periode van ………… na ontvangst van het verkochte door koper

 1. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een 

Inbreuk op garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat de verkoper zich ter zake een inbreuk op een

garantie nooit kan beroepen op artikel 6;75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen

zijn door het verrichten van onderzoek.

 1. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer zonder-

toestemming-koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben

gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet is bestemd.

 1. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie

Die door de producent wordt verstrekt.

Artikel 17 – Intellectueel Eigendom

 1. Strap&More behoud alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen-en modellenrecht, 

etc.) op alle producten, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen,

modellen, maquettes, etc,. tenzij partijen schriftelijk anders zijn overgekomen. 

 1. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Straps&More (laten)

kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Artikel 18 – Wijziging Algemene voorwaarden 

 1. Straps&More is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te alle tijden worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Straps&More zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen

Artikel 19 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Straps&More is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele 

Geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 1. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 2. Waneer in een gerechtelijke procedure een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden

aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 20 – Toeschrijving

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gemaakt met behulp van Rocketlawyer.nl